มาตรฐาน กฎหมายด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (SHEE)

กฏหมายหลัก การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ความปลอดภัยและชีวอนามัย ด้านคุณภาพน้ำ

 ด้านคุณภาพอากาศ ด้านเสียง ด้านขยะและกากของเสีย ด้านพลังงาน อื่นๆ

                               

 

                                                                    2. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

 

2.1  กฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

 

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

 

 

กฎกระทรวง ฉบับที่2 (พ.ศ.2539)

 

 

 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

 

 

กฎกระทรวง (..2548)

 

 

 

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.. 2548

 

 

ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (..2548)

 

 

 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548

 

 

ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2548

 

 

 

ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม

 

 

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 64/2536

 

 

 

รื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

 

 

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 95/2538

 

 

 

เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่1/2539

 

 

 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

 

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่1/2541

 

 

 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่10/2541

 

 

 

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับแผนผังแสดงการใช้ที่ดินในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

 

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่1/2544

 

 

 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

 

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่1/2547

 

 

 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

 

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่4/2547

 

 

 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4)

 

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่1/2547

 

 

 

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

 

 

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 47/ 2544

 

 

 

เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตสำหรับผู้ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

 

 

 

 

2.2  กฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

 

 

กฎกระทรวง (พ.ศ.2535)

 

 

 

(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

 

 

 

<> บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)

 

 

 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

 

 

กฎกระทรวง (พ.. 2544)

 

 

 

ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.. 2544

 

 

กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2549)         

 

 

 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2539)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

 

 

 

เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดองโรงงานที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540)

 

 

 

เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2544)

 

 

 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมของโรงงาน หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2545)

 

 

 

เรื่อง ให้ร่นหรือไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโรงงานและเขตติดต่อสาธารณสถาน พ.ศ. 2545

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) 

 

 

 

เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดโรงงานที่ไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายในท้องที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.2548

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ( พ.ศ. 2549 )

 

 

 

เรื่อง กำหนด ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายภายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  พ.ศ. 2549

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ( พ.ศ. 2550 )

 

 

 

เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2550 )

 

 

 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต และการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2550

 

 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547 )

 

 

 

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการขอยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

 

 

 

 

2.3  กฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

 

2.3.1  กำหนดเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ

 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535)

 

 

 

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ

 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)

 

 

 

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดภูเก็ตเป็นเขตควบคุมมลพิษ

 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535)

 

 

 

รื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นเขตควบคุมมลพิษ

 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

 

 

 

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเป็นเขตควบคุมมลพิษ

 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535)

 

 

 

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตหมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่เป็นเขตควบคุมมลพิษ

 

 

 

<> แผนที่แนบท้ายประกาศ

 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2537)

 

 

 

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ

 

 

 

<> แผนที่แนบท้ายประกาศ

 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538)

 

 

 

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม เป็นเขตควบคุมมลพิษ

 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539)

 

 

 

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอบ้านแหลม อำเภอเมือง อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน กับอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตควบคุมมลพิษ

 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2547)

 

 

 

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีเป็นเขตควบคุมมลพิษ

 

2.3.2  กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

 

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539)

 

 

 

ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2546)

 

 

 

เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546

 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2546)

 

 

 

เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2546

 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2546)

 

 

 

เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546

 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2550)

 

 

 

เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 

 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (พ.ศ. 2550)                                                

 

 

 

เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุดอำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

 

2.3.3  มาตรฐานคุณภาพดิน

 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547)

 

 

 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

 

2.3.4  ประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

 

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  (พ.ศ. 2535)

 

 

 

รื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

 

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  (พ.ศ. 2535)

 

 

 

เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่    2 (2535)

 

 

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2539)

 

 

 

เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (2539)

 

 

เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2549)

 

 

 

เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

2.4  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

ว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

 

 

 

 

2.5  กฎหมายอื่น

 

2.5.1  กฎกระทรวงมหาดไทย

 

 

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528)

 

 

 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

 

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534)

 

 

 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

 

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2545)

 

 

 

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนท้องที่อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2545

 

2.5.2  มติคณะรัฐมนตรี

 

 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2522

 

 

 

เรื่อง มาตรการการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปานครหลวง

 

 

 

<> แผนที่แนบท้ายประกาศ

 

 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2531

 

 

 

เรื่อง มาตรการการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปานครหลวง

 

 

 

<> แผนที่แนบท้ายประกาศ

 

 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

 

 

 

เรื่อง มาตรการการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

 

<> แผนที่แนบท้ายประกาศ

 

2.5.3  ข้อ กําหนด (พ.ศ. 2550)

 

 

เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

 

2.5.4  ประกาศการประปานครหลวง (พ.ศ. 2550)

 

 

เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่6

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

กฏหมายหลัก การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ความปลอดภัยและชีวอนามัย ด้านคุณภาพน้ำ

 ด้านคุณภาพอากาศ ด้านเสียง ด้านขยะและกากของเสีย ด้านพลังงาน อื่นๆ